Grupurile de Actiune Locala au posibilitatea realocarii de fonduri

Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care au inclus în strategiile de dezvoltare locală măsuri din axa 2 PNDR 2007 – 2013, au posibilitatea realocării, la cerere, a acestor sume către măsuri din axa 1 sau axa 3 din strategie cu obligativitatea respectării criteriilor de selecţie care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirii obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare locală. În cazul măsurilor din PNDR 2007 – 2013 care nu au fost activate, neexistând ghiduri ale solicitanţilor postate pe site-urile MADR şi APDRP, dar sunt incluse în strategiile de dezvoltare locală, GAL-urile au posibilitatea realocării acestor sume către măsuri din axa 1 sau axa 3 din strategie cu obligativitatea respectării criteriilor de selecţie care au fost punctate la evaluarea strategiei şi îndeplinirii obiectivelor specifice ale strategiei de dezvoltare locală. În cazul în care GAL-urile doresc să implementeze măsurile aşa cum au fost prevăzute în strategia de dezvoltare locală, în situaţia în care MADR, respectiv APDRP nu au elaborat ghiduri ale solicitantilor pentru măsurile respective, GAL-urile vor putea să întocmească propriile ghiduri şi proceduri cu respectarea fişelor măsurilor din strategie şi pe baza principiilor care stau la baza întocmirii ghidurilor şi procedurilor elaborate de MADR, APDRP. Întrucât prin modificările propuse de GAL-uri sunt vizate strategia şi obiectivele acesteia, pentru a se putea adresa DGDR AM PNDR cu solicitare de aprobare a modificării strategiei, GAL-urile trebuie să obţină în prealabil aprobarea organelor proprii de conducere, în conformitate cu actul constitutiv şi/sau cu statutul de funcţionare. Pentru a primi aprobarea modificării strategiilor de dezvoltare locală, GAL-urile, vor prezenta CDRJ-urilor propunerile de modificare a strategiei care vor fi analizate de consilierii din cadrul acestor compartimente. Cu respectarea prevederilor manualului de procedură pentru măsura 431.2, GAL-ul va transmite DGDR AM PNDR următoarele documente: hotărârea adunării generale/actul emis de organul de conducere conform prevederilor statutare; justificarea modificării strategiei; fişa măsurii iniţiale şi fişa măsurii unde se realocă sumele, refăcută corespunzător; tabelul financiar iniţial şi tabelul financiar refăcut corespunzător; modificările din planul de acţiune ce rezultă din realocarea sumelor către alte măsuri; formularul de verificare a respectării criteriilor de eligibilitate şi selecţie în urma solicitării de modificare a strategiei de dezvoltare locală; orice alte documente justificative. Astfel, pentru modificarea strategiilor de dezvoltare locală ale grupurilor de acţiune locală în sensul celor de mai sus şi pentru a respecta pe toată perioada de implementare a strategiei criteriile de selecţie punctate la momentul evaluării, GAL-urile vor stabili, înaintea lansării sesiunii depunerii de proiecte pentru măsurile prevăzute în strategie, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecţie, punctaje minime, acolo unde este cazul, precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.